Dziennik elektroniczny MobiReg

Strona logowania do e-dziennika:

www.mobireg.pl/psm-leszno/


REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MobiReg

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1.
 1. W szkole za pośrednictwem strony www.mobireg.pl/psm-leszno/ funkcjonuje dziennik elektroniczny (e-dziennik). Działa on na platformie zewnętrznej, której obsługą zajmuje się firma zewnętrzna współpracująca ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy DREAMTEC Sp. z o.o. dostarczającej i obsługującej system dziennika.
 2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność stron reguluje odrębna umowa zawarta między szkołą a firmą nadzorującą pracę dziennika elektronicznego oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
 3. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
  Romana Maciejewskiego w Lesznie, a celem ich przetwarzania jest realizacja przebiegu nauczania.
 4. Zakres danych gromadzonych w dzienniku elektronicznym:
 • dane osobowe uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów,
 • oceny bieżące,
 • frekwencję,
 • tematy zajęć,
 • oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe,
 • uwagi i pochwały.
 1. Zapisy w e-dzienniku zapewniają realizację przepisów prawa oświatowego oraz postanowień Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 2. E-dziennik MobiReg posiada dodatkowe moduły i funkcje wykraczające poza zakres dziennika lekcyjnego, ułatwiające zarządzanie Szkołą, w tym sprawowanie nadzoru pedagogicznego
  oraz umożliwiające komunikowanie się jego użytkowników.
 3. Użytkownikami e-dziennika są: Dyrektor, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice, a także pracownicy sekretariatu.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym dokumencie.

Rozdział II

Konta w dzienniku elektronicznym i zasady bezpieczeństwa

 • 2.
 1. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które osobiście odpowiada. Otrzymane hasło powinno być zmienione na własne po pierwszym zalogowaniu do systemu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem i hasłem do systemu.
 3. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego, każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy również po upływie ich ważności.
 4. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem dziennika elektronicznego.
 5. Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego zwanego dalej „Administratorem dziennika”.
 6. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Administratora dziennika lub Dyrektora Szkoły.
 7. Zaleca się, aby na sprzęcie komputerowym, z którego użytkownik loguje się w e-dzienniku zainstalowane było aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz antyspyware.
 • 3.
 1. Przystępując do logowania użytkownik powinien:
 • korzystać wyłącznie z zaufanego sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
 • dbać o prawidłowe ustawienia przeglądarki internetowej (zalecaną przeglądarką
  do obsługi dziennika elektronicznego jest Mozilla Firefox);
 • upewnić się, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, oznaczający, że połączenie jest szyfrowane specjalnym protokołem SSL, pozwalającym
  na bezpieczną komunikację;
 • nie zapisywać w oknie przeglądarki ani plikach komputerowych hasła dostępu
  do dziennika elektronicznego;
 • nie pozostawiać bez nadzoru aktywnego konta – każdorazowo wylogować się z systemu przed opuszczeniem stanowiska komputerowego lub zakończeniem pracy z systemem dziennika elektronicznego.
 1. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało ono odczytane przez nieuprawnioną osobę, Administrator dziennika po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie resetuje hasło użytkownika w systemie.
 2. W razie utraty hasła dostępu, odblokowanie dostępu do konta dokonuje Administrator dziennika w terminie do 7 dni od zgłoszenia problemu.

 

Rozdział III

Przekazywanie informacji w dzienniku elektronicznym

 • 4.
 1. Przekazywanie informacji rodzicom i uczniom w dzienniku elektronicznym ma na celu usprawnienie komunikacji oraz łatwy podgląd postępów w nauce swojego dziecka jak również kontrolę frekwencji na zajęciach.
 2. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służy moduł WIADOMOŚCI, który nie zastępuje obowiązujących w szkole zasad przekazywania informacji, ale je uzupełnia.
 3. Nauczyciele, uczniowie i rodzice są zobowiązani do sprawdzania otrzymanych wiadomości raz na 7 dni.
 4. Moduł WIADOMOŚCI nie może :
 • służyć wymianie szczegółowych informacji dotyczących oceny postępów w nauce lub zachowania ucznia – uzyskanie tych informacji możliwe jest wyłącznie przez osobisty kontakt z nauczycielem;
 • wyjaśnianiu szczegółowych zasad funkcjonowania Szkoły;
 • zastąpić oficjalnych dokumentów papierowych, które są uregulowane przepisami odnośnie dokumentacji szkolnej;
 • służyć do usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole.
 1. Moduł NOWA WIADOMOŚĆ umożliwia wysłanie wiadomości indywidualnie lub zbiorczo Uczniom, Rodzicom/Opiekunom prawnym dzieci uczęszczających do szkoły lub Nauczycielom.
 2. Moduł TABLICA OGŁOSZEŃ służy do powiadomienia użytkowników o ważnych dla szkoły lub klasy informacjach, a także pozwala na tworzenie ankiet systemowych. Adresatem wystawionego komunikatu mogą być Uczniowie, Rodzice lub Nauczyciele.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Zadania i obowiązki użytkowników dziennika elektronicznego

 • 5.

Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego

 1. Szkolnym Administratorem Dziennika Elektronicznego (e-dziennika) jest wyznaczona
  przez Dyrektora szkoły osoba zatrudniona w szkole, której udzielane jest pisemne upoważnienie do pełnienia tej funkcji.
 2. Administrator dziennika powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie funkcjonowania dziennika.
 3. Wszystkie operacje dokonywane na koncie Administratora dziennika powinny być wykonywane ze szczególną uwagą i po dokładnym rozpoznaniu zasad funkcjonowania szkoły.
 4. Do obowiązków Administratora dziennika należy:
 • wprowadzanie nowych użytkowników systemu;
 • zakładanie i konfigurowanie kont użytkowników;
 • generowanie loginów i haseł dla użytkowników e-dziennika;
 • przeszkolenie Nauczycieli;
 • zapoznanie użytkowników z przepisami i zasadami użytkowania sytemu;
 • komunikowanie się z Nauczycielami lub z przedstawicielem firmy zarządzającej dziennikiem elektronicznym w sprawach związanych z aktywowaniem kont oraz rozpatrywaniem zgłaszanych uwag przez użytkowników dla poprawy funkcjonowania dziennika;
 • tworzenie jednostek i klas, list nauczycieli, przydziałów zajęć, przedmiotów itp., przydziałów do klas i grup, których edycja możliwa jest tylko z konta Administratora dziennika;
 • dodanie nowego ucznia lub przeniesienie ucznia do innej klasy w porozumieniu z sekretariatem szkoły;
 • skreślanie lub usuwanie ucznia z listy uczniów, po zarchiwizowaniu danych ucznia
  i wydruku kartoteki danego ucznia;
 • wprowadzanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych;
 • wprowadzanie trwałych zmian w planach zajęć, odwoływanie lub przenoszenie zajęć nauczycieli;
 • w szczególnych przypadkach może dokonywać seryjnych zmian frekwencji lub innych wpisów, po uzgodnieniu z użytkownikiem, który dokonał błędnego wpisu;
 • powiadomienie wszystkich użytkowników sytemu, że ich działania będą monitorowane,
  a wyniki ich pracy będą zabezpieczane i archiwizowane;
 • dwa razy w roku, w tym 10 dni od zakończenia roku szkolnego ma obowiązek archiwizowania całego e-dziennika szkoły jako dokumentacji przebiegu nauczania – zapisania go na elektronicznym nośniku danych wraz z programem umożliwiającym odczyt i zabezpieczenia go przed dostępem osób niepowołanych;
 • pomoc innym użytkownikom systemu we właściwym korzystaniu z e-dziennika;
 • powiadamianie za pomocą WIADOMOŚCI, odpowiednich użytkowników e-dziennika
  w sprawach mających kluczowe znaczenie dla działania systemu;
 • promowanie i przedstawianie wszystkim użytkownikom, możliwości wykorzystywania danego systemu, stosowania modułów mogących usprawnić przepływ informacji w szkole;
 • zgłaszanie firmie zarządzającej każdego przypadku naruszenia bezpieczeństwa w celu podjęcia dalszych działań (zablokowanie dostępu czy pozostawienie w celu zbierania dalszych dowodów);
 • odblokowanie zablokowanych kont użytkowników po wyjaśnieniu powodów takiej sytuacji;
 • wprowadzanie niezbędnych korekt w zapisach w dzienniku, po uzgodnieniu z Dyrektorem.
 1. W przypadku zablokowania konta Nauczyciela, Administrator dziennika ma obowiązek:
  • wyjaśnić powód blokady;
  • w razie zaistnienia próby naruszenia bezpieczeństwa powiadomić firmę nadzorującą;
  • sprawdzić wraz z nauczycielem aktualną zawartość jego konta z tworzonymi kopiami bezpieczeństwa i jeśli jest taka potrzeba przywrócić do prawidłowej zawartości;
  • wygenerować i przekazać nowe jednorazowe hasło dla nauczyciela.
 2. Wszelkie ustawienia konfiguracyjne na poziomie szkoły dokonywane są przez Administratora dziennika za zgodą Dyrektora szkoły.

 

 • 6.

Dyrektor Szkoły

 1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.
 2. Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły odpowiada za kontrolowanie poprawności uzupełniania
  e-dziennika.
 3. Do dnia 20 września danego roku szkolnego Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły sprawdza wypełnienie przez nauczycieli wszystkich danych potrzebnych
  do prawidłowego działania dziennika elektronicznego.
 4. W zakresie dziennika elektronicznego Dyrektor lub Wicedyrektor jest zobowiązany:
 • systematycznie sprawdzać statystyki logowania;
 • kontrolować systematyczność wpisywania ocen i frekwencji przez nauczycieli;
 • systematycznie odpowiadać na wiadomości nauczycieli, rodziców i uczniów;
 • wpisywać informacje o przeprowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego obserwacjach lekcji;
 • wpisywać informacje o przeprowadzaniu kontroli e-dziennika;
 • kontrolować poprzez odpowiedni panel dostępny na koncie Dyrektora szkoły, poprawność; systematyczność, rzetelność itp. dokonywanych wpisów przez nauczycieli;
 • generować odpowiednie statystyki, a ich analizę przedstawiać na zebraniach Rady Pedagogicznej;
 • generować świadectwa szkolne do wydruku;
 • zapewniać szkolenia dla nowych użytkowników systemu.
 1. O planowanej kontroli dziennika elektronicznego Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły informuje nauczycieli w formie ogólnie przyjętej w szkole.
 2. Dyrektor jest zobowiązany do dochowania tajemnicy odnośnie postanowień zawartych
  w umowie, mogących narazić działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa.

 

 • 7.

Nauczyciel instrumentu głównego

 1. Nauczyciel instrumentu głównego (poza obowiązkami dotyczącymi wszystkich Nauczycieli) jest obowiązany:
 • uzupełnić do dnia 20 września danego roku szkolnego wszystkie brakujące wymagane  prawem dane w module DANE UCZNIÓW I RODZICÓW (podstawowe dane są wprowadzane przez Administratora dziennika lub pracowników sekretariatu);
 • powiadamiać sekretariat lub Administratora dziennika o wszelkich zmianach danych uczniów i rodziców w ciągu roku szkolnego;
 • jeżeli uczeń posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej – powinien to odnotować w odpowiednim miejscu;
 • na pierwszych zajęciach Nauczyciel instrumentu głównego rozdaje uczniom loginy i hasła do ich kont oraz wyjaśnia zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole (odbiór kodów uczniowie potwierdzają podpisem na liście zbiorczej);

 

 

 

 

 • 8.

Nauczyciel

 1. Nauczycielom login oraz hasło dostępu do Dziennika elektronicznego przekazuje Administrator dziennika za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 2. Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto i nie ma prawa umożliwiać korzystania z niego osobom trzecim. Nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków w celu jego ochrony przed odczytaniem go przez osoby trzecie.
 3. Za ujawnienie poufnych danych z dziennika elektronicznego nauczyciel ponosi konsekwencje prawne.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest dbać, by poufne dane prezentowane na monitorze urządzenia, na którym pracuje, nie były widoczne dla osób trzecich.
 5. Nauczyciel niezwłocznie po ustaleniu indywidualnego planu zajęć z uczniami, jest zobowiązany wprowadzić go do dziennika – jest to czynność niezbędna do funkcjonowania dziennika i należy jej dokonać poprzez platformę internetową obsługująca system.
 6. Wszelkie trwałe zmiany planu zajęć w ciągu roku szkolnego lub przełożenia zajęć, nauczyciel jest zobowiązany zgłosić Administratorowi dziennika, który wprowadza te zmiany
  do systemu.
 7. Każdy nauczyciel w celu prowadzenia e-dziennika zostaje wyposażony w służbowy tablet
  z zainstalowaną aplikacja mobilną, która pozwala na wprowadzanie bieżących danych podczas zajęć.
 8. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego wpisywania do dziennika elektronicznego:
  • tematu oraz frekwencji uczniów na zajęciach,
  • usprawiedliwień nieobecności ucznia na prowadzonych zajęciach na bieżąco,
  • ocen cząstkowych ze swojego przedmiotu w klasach, w których prowadzi zajęcia,
  • terminów sprawdzianów, egzaminów i przesłuchań w kalendarzu klasy zgodnie
   z wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO),
  • pochwał i uwag dla uczniów – stosownie do zaistniałych sytuacji,
  • przewidywanych ocen półrocznych i rocznych według zasad określonych w WSO,
  • ocen półrocznych i rocznych w klasach, w których prowadzi zajęcia, według zasad określonych w WSO i PSO,
 9. W przypadku konieczności naniesienia poprawek w zapisach e-dziennika niedostępnych dla nauczyciela, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Administratorowi dziennika.
 10. W przypadku planowanych nieobecności klasy na zajęciach (wycieczka, wyjście, koncert itp.) nauczyciel wprowadza tę informację do PLANU ZAJĘĆ za pomocą opcji DODAJ WYDARZENIE i wypełnia listę obecności uczniów.
 11. Nauczyciel:
 • Zgłasza Administratorowi dziennika wszelkie nieścisłości dotyczące swojej klasy zauważone w trakcie użytkowania dziennika.
 • niezwłocznie (w ciągu 5 dni roboczych) koryguje błędne zapisy wskazane przez Dyrektora, Wicedyrektora lub Administratora dziennika;
 • przesyła informację o przewidywanej półrocznej, rocznej lub końcowej ocenie niedostatecznej z przedmiotu rodzicowi/opiekunowi prawnemu nieobecnemu na zebraniu poprzez wiadomość w zakładce KONTAKT i uznaje ją za skutecznie dostarczoną niezależnie od tego, czy została odebrana;
 • jeżeli Rodzic/Opiekun prawny nie był obecny na zebraniu/spotkaniu, Nauczyciel nie ma obowiązku dodatkowego zawiadamiania o ocenach poza określonym w szkole systemem dziennika elektronicznego. (Dotyczy to także przewidywanych ocen niedostatecznych i dopuszczających, zarówno półrocznych jak i rocznych, z tym, że informacja
  o przewidywanych ocenach powinna być umieszczona w dzienniku elektronicznym według terminów określonych w WSO.);
 • przesyła Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu w formie listownej informację o przewidywanej półrocznej, rocznej lub końcowej ocenie niedostatecznej lub dopuszczającej, jeśli rodzic/opiekun prawny zgłosił brak możliwości korzystania z dziennika elektronicznego we wrześniu;
 • w dzień poprzedzający posiedzenie półrocznej lub końcoworocznej klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej weryfikuje i dokonuje ewentualnych korekt wpisu ocen półrocznych
  lub końcoworocznych. Niedopuszczalna jest zmiana ocen półrocznych
  lub końcoworocznych w dniu klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej;
 • na 7 dni przed datą zakończenia zajęć edukacyjnych sprawdza dokonane wpisy w dzienniku elektronicznym ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych do wydruku świadectw.
 1. W celu sprawnego ewidencjonowania przebiegu nauczania w dzienniku elektronicznym każdy nauczyciel jest obowiązany:
  • przypisać program nauczania dla klasy/ucznia,
  • przypisać rozkład materiału dla klasy/ucznia,
  • przypisać repertuar, zadania techniczno-wychowawcze oraz charakterystykę ucznia
   w przypadku zajęć indywidualnych,
  • wprowadzać programy przesłuchań i egzaminów przewidzianych w WSO i PSO w przypadku zajęć indywidualnych,
  • uzupełniać informacje o udziale uczniów w koncertach za pomocą opcji DODAJ WYDARZENIE na planie zajęć,
  • wszelkie zaległości uzupełniać do końca bieżącego tygodnia,
  • uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Administratora dziennika,
 2. Nauczyciel ma obowiązek raz na 7 dni sprawdzać przychodzące na jego konto wiadomości
  oraz udzielać na nie odpowiedzi.
 3. Po każdym zalogowaniu się do dziennika nauczyciel powinien sprawdzić wiarygodność informacji o ostatnim udanym i nieudanym logowaniu na konto. W razie zauważenia nieprawidłowości, nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Administratora dziennika. Po zakończeniu pracy nauczyciel powinien pamiętać o wylogowaniu się z konta.
 4. W przypadku pełnienia opieki nad klasą/grupą uczniów (wyjście klasy, wycieczka, impreza) nauczyciel pełniący opiekę zobowiązany jest wprowadzać tę informację do PLANU ZAJĘĆ
  za pomocą opcji DODAJ WYDARZENIE i wypełniać listę obecności uczniów.

 

 • 9.

Rodzic/Opiekun prawny ucznia

 1. Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu ucznia przysługuje prawo bezpłatnego korzystania z konta w e-dzienniku.
 2. Każdy Rodzic/Opiekun prawny na początku roku szkolnego, na zebraniu ogólnym rodziców otrzymuje login i hasło do konta, za które jest osobiście odpowiedzialny oraz jest zapoznawany z zasadami działania dziennika elektronicznego funkcjonującego w szkole oraz zasadami bezpieczeństwa.
 3. W przypadku nieobecności na zebraniu lub rozpoczęcia przez ucznia nauki w późniejszym terminie, Rodzic zgłasza się osobiście po odbiór hasła do szkolnego Administratora dziennika lub do pracownika sekretariatu
 4. Hasło i login są wydawane dla każdego Rodzica/Opiekuna indywidualnie i nie mogą być udostępniane uczniom, ani innym nieupoważnionym osobom.
 5. W przypadku braku możliwości korzystania z dziennika elektronicznego Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany zgłosić ten fakt Administratorowi dziennika we wrześniu.
 6. W przypadku utraty hasła lub zablokowania dostępu do konta Rodzic/Opiekun prawny powinien skontaktować się ze szkolnym Administratorem dziennika lub nauczycielem instrumentu głównego ucznia celem wygenerowania nowego hasła.
 7. Moduł WIADOMOŚCI  stanowi jedną  z form komunikacji szkoły z Rodzicami/Opiekunami prawnymi i nie zastępuje aktywnego udziału w spotkaniach i zebraniach szkolnych. W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami (spotkania, indywidualne rozmowy).
 8. Informacje zawarte w wiadomościach dla rodziców zgodnie z terminami określonymi w Statucie Szkoły, dotyczące ocen przewidywanych, braku podstaw do klasyfikacji, zagrożeń oceną niedostateczną lub dopuszczającą (w przypadkach określonych w WSO) mają moc prawną i uważa się je za dostarczone nawet w przypadku braku potwierdzenia otwarcia dokumentu (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Rodzic/Opiekun prawny zgłosił brak możliwości korzystania z dziennika elektronicznego Nauczycielowi instrumentu głównego na pierwszym zebraniu z rodzicami we wrześniu).
 9. Jeżeli rodzic zauważy błędy we wpisach dziennika elektronicznego powinien o tym fakcie powiadomić Nauczyciela instrumentu głównego lub Administratora dziennika celem wyjaśnienia przyczyn i ewentualnej korekty.
 • 10.

Uczeń

 1. Każdy uczeń na zajęciach z Nauczycielem instrumentu głównego na początku roku szkolnego otrzymuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru login i hasło do swojego konta, za które jest osobiście odpowiedzialny oraz jest zapoznawany z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego.
 2. W przypadku utraty hasła lub zablokowania dostępu do konta uczeń powinien skontaktować się z Administratorem dziennika lub Nauczycielem instrumentu głównego.

 

Rozdział V

Postępowanie w czasie awarii oraz ewakuacji

 • 11.
 1. Dyrektor szkoły w ramach swoich kompetencji zabezpiecza środki na wypadek awarii w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania systemu oraz w porozumieniu z Administratorem dziennika dopilnowuje jak najszybszego przywrócenia prawidłowego działania systemu.
 2. Dziennik elektroniczny na bieżąco robi kopie zapasowe dokumentu na wypadek awarii.
 3. Administrator dziennika  niezwłoczne  podejmuje  działania  w  celu  przywrócenia prawidłowego działania systemu w szczególności wyjaśnia przyczynę awarii i powiadamia Dyrektora szkoły oraz Nauczycieli o przewidywanym czasie naprawy.
 4. Jeśli z powodów technicznych Administrator dziennika nie ma możliwości dokonania naprawy niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora szkoły.
 5. Jeśli następują takie okoliczności jak usterka, brak prądu, brak dostępu do sieci internetowej lub inne powody, dla których korzystanie z e-dziennika jest niemożliwe przez okres dłuższy niż jeden dzień, Administrator dziennika wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim odpowiednią informację, a Wicedyrektor przygotowuje właściwy komunikat z informacją także do rodziców i uczniów.
 • 12.
 1. Postępowanie Nauczyciela w czasie awarii:
  • w razie przerw w dostępie bądź awarii systemu dziennika elektronicznego, komputera
   lub sieci informatycznej – nauczyciel ma obowiązek dokumentować przeprowadzenie zajęć w dowolnie wybrany przez siebie sposób i niezwłocznie po usunięciu awarii informacje
   te wprowadzić do systemu.
  • wszystkie awarie sprzętu komputerowego, urządzeń przenośnych, oprogramowania czy sieci komputerowych, mają być zgłaszane osobiście w dniu zaistnienia Administratorowi dziennika lub pracownikowi sekretariatu szkoły – bezwzględnie nie należy podejmować samodzielnych prób usunięcia awarii.
 2. W przypadku zdarzeń powodujących ogłoszenie ewakuacji każdy zalogowany w systemie informatycznym użytkownik mający dostęp do danych osobowych dokonuje natychmiast wylogowania i w razie możliwości zamyka system operacyjny i odłącza komputer od napięcia (w przypadku pracy na komputerze szkolnym).

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 • 13.
 1. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji powstałe na podstawie danych z dziennika elektronicznego mają być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub kradzież według zasad określonych w dokumentacji dotyczącej ochrony danych obowiązującej w szkole.
 2. Jeżeli nie jest możliwa jednoznaczna identyfikacja osoby proszącej o udostępnienie danych (np. rozmowa telefoniczna) pracownikom szkoły nie wolno przekazywać żadnych informacji dotyczących haseł oraz danych poufnych.
 3. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne.
 4. Szkoła może udostępniać dane ucznia bez zgody rodziców/prawnych opiekunów odpowiednim organom na zasadzie oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole np. innym szkołom w razie przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub nakazu sądowego.
 5. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z dziennika elektronicznego, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie.
 6. Niezbędna dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego, powinna być przechowywana w szkolnym archiwum.
 7. W czasie odbywania się w szkole praktyki studenckiej wszystkich wpisów w dzienniku elektronicznym dokonuje nauczyciel – opiekun praktykanta.
 8. W razie kontroli z zewnątrz odpowiedniego organu uprawnionego do kontrolowania dokumentacji szkolnej, na polecenie Dyrektora Szkoły, na czas kontroli Administrator dziennika, udostępnia wyznaczonej do tego celu osobie specjalne konto w dzienniku elektronicznym dające możliwość sprawdzenia prawidłowego jego funkcjonowania bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian.
 • 14.
 1. Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania są na bieżąco modyfikowane w zależności od wprowadzanych zmian do systemu dziennika elektronicznego.
 2. Zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Regulaminu Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego dokonuje Dyrektor szkoły w formie Zarządzenia, po wyrażeniu opinii Rady Pedagogicznej.
 3. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

NOWE ZASADY WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW SZKOLNYCH

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW

 

Podstawa prawna:

 • 68 i 69 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

 

 • 1
 1. Z wypożyczania instrumentów mogą korzystać:
 • Uczniowie PSM I i II stopnia w Lesznie,
 • Nauczyciele PSM I i II stopnia w Lesznie,
 • Słuchacze Studium muzycznego prowadzonego przy PSM I i II stopnia.

 

 • 2
 1. Decyzje odnośnie wypożyczenia, a także przedterminowego zwrotu instrumentów, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 2. Umowa o wypożyczenie instrumentu zawierana jest pomiędzy Dyrektorem Szkoły
  a rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia/słuchacza lub nauczycielem – zwanymi dalej „Wypożyczającymi”.
 3. W celu podpisania umowy, wypożyczający uprzednio składają podanie o wypożyczenie instrumentu, określając w nim typ i rozmiar instrumentu. (zał. nr 1)
 4. Instrument przed wypożyczeniem jest wybierany przez nauczyciela prowadzącego ucznia/słuchacza.
 5. Po dokonaniu czynności opisanych w ust. 3-4 Wypożyczający podpisują Umowę
  o wypożyczenie instrumentu. (zał. nr 2).

 

 • 3
 1. Instrument jest wypożyczany na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż do czasu zakończenia bieżącego roku szkolnego.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie, z zachowaniem
  14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 3. Na każdy kolejny rok szkolny umowa wypożyczenia instrumentu – również w przypadku wypożyczania tego samego instrumentu – jest podpisywana na nowo, po uprzedniej ocenie stanu technicznego instrumentu, dokonywanej przez nauczyciela prowadzącego.
 4. W przypadku zmiany instrumentu w ciągu roku szkolnego, do zawartej umowy
  o wypożyczenie dołącza się aneks do umowy (zał. nr 4)

 

 • 4
 1. Kwotę opłat za jeden miesiąc wypożyczenia instrumentu, ustala corocznie Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Odpłatność za wypożyczenie instrumentu jest wnoszona jednorazowo w kwocie, będącej wielokrotnością opłaty miesięcznej zgodnie z liczbą miesięcy na które została zawarta umowa.
 3. Wypożyczający ma 14 dni od dnia podpisania umowy, na wniesienie opłaty
  za wypożyczenie instrumentu w kwocie oznaczonej w umowie wypożyczenia.

 

 1. W przypadku nie uiszczenia opłaty za wypożyczenie w wyznaczonym terminie, wypożyczający jest obowiązany zwrócić instrument.

 

 1. W przypadku wypożyczania instrumentu w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca, opłata za ten miesiąc jest rozliczana:
 • do 14 dnia miesiąca – jako opłata za pełny rozpoczęty miesiąc,
 • od 15 dnia miesiąca – jako połowa ustalonej kwoty miesięcznej za dany miesiąc.
 1. Instrument jest wydawany wypożyczającemu po stwierdzeniu dokonania płatności
  za jego wypożyczenie.
 2. Dyrektor w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek wypożyczającego może zgodzić się
  na dokonywanie opłat w podziale na okresy odpowiadające półroczom danego roku szkolnego.
 3. Opłaty są wnoszone na konto Szkoły o numerze: 98 1010 1469 0025 5413 9134 0000
 4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub oddania instrumentu przed upływem terminu określonego w umowie, wypożyczający otrzymuje zwrot nadpłaconej opłaty za wypożyczenie instrumentu za każdy nierozpoczęty miesiąc wypożyczenia.

 

 • 5
 1. Wypożyczający instrument ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia bądź utratę instrumentu – co potwierdza w zawieranej umowie.
 2. Naprawy instrumentu wynikające z niewłaściwego jego użytkowania lub braku dbałości o niego są dokonywane na koszt wypożyczającego.
 3. Wypożyczający dokonuje na własny koszt wymiany następujących elementów eksploatacyjnych:
 • instrumenty smyczkowe: struny, włosie smyczka,, kalafonia,
 • instrumenty dęte: stroiki (klarnet, saksofon, fagot), ustniki (dęte blaszane),
 • gitara: struny.

 

 1. Nauczyciel prowadzący z uczniem zajęcia jest obowiązany do monitorowania bieżącego stanu instrumentu w celu informowania wypożyczającego o konieczności dokonania naprawy lub wymiany elementów eksploatacyjnych.

 

 • 6
 1. Wartość instrumentów ustalana jest szacunkowo przez zespół nauczycieli powołanych przez Dyrektora Szkoły.
 2. W przypadku uszkodzenia lub utraty instrumentu, wypożyczający zobowiązany jest natychmiast zawiadomić o tym fakcie Szkołę (Dyrektora, nauczyciela prowadzącego),
  a następnie złożyć pisemne zawiadomienie skierowane do Dyrektora Szkoły, z opisem zaistniałych okoliczności zdarzenia.
 3. W przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego naprawę, zagubienia lub kradzieży instrumentu, wypożyczający jest zobowiązany do odkupienia analogicznego instrumentu, tej samej klasy i wartości określonej w umowie wypożyczenia, jednak po akceptacji konkretnego egzemplarza instrumentu przez Dyrektora Szkoły.
 4. W wyjątkowych przypadkach, Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na wpłatę przez wypożyczającego ekwiwalentu pieniężnego w ramach rekompensaty za utracony instrument.
 • 7
 1. Zwrot instrumentu dokonywany jest w obecności nauczyciela, który stwierdza stan instrumentu po użytkowaniu.
 2. Wypożyczający jest obowiązany do zwrotu instrumentu w stanie niepogorszonym ponad normalną eksploatację.
 3. Zwrot instrumentu potwierdza pokwitowanie jego odbioru podpisane przez nauczyciela oraz pracownika administracji Szkoły. (załącznik nr 3)

 

 • 8
 1. Wypożyczający jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem, co potwierdza na wniosku o wypożyczenie instrumentu.
 2. Wypożyczający, podpisując umowę o wypożyczenie instrumentu przyjmuje na siebie obowiązek dokonania opłaty za jego wypożyczenie.
 3. W sprawach nie objętych regulaminem stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 r.

 

 

ZMIANA TERMINU!!!! IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MAŁEGO SKRZYPKA – HARMONOGRAM

PILNE!

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zalecenia MKiDN wydane 6 marca 2020 r. w związku z występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2,

termin IX MIĘDZYSZKOLNYEGO KONKURSU MAŁEGO SKRZYPKA ulega zmianie.

Konkurs odbędzie się w poniedziałek 1 czerwca 2020 r.

 

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH

LISTA UCZESTNIKÓW IX MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MAŁEGO SKRZYPKA

Leszno, 16.03.2020 r.

(wylosowano literę w)

9.05   – 10.40 GRUPA I

 1. Kajetan WITKOWSKI
 2. Klara WYSZYŃSKA
 3. Kosma BŁASIAK
 4. Antonina BOROWSKA
 5. Lena FRASKA
 6. Leszek GRACA
 7. Kinga HANDKE
 8. Ewa JAKUBIAK-SĘK
 9. Alicja JÓŹWIAK
 10. Jagoda JUNGOWSKA
 11. Gabriela JURGA
 12. Maria KAMZELAK
 13. Celina KOCH
 14. Nadia KRZYŻKOWIAK
 15. Maria MICHALSKA
 16. Róża Anna MICHALSKA
 17. Wiktoria MOTOR
 18. Hanna MROWIŃSKA
 19. Adam NAZARCZUK
 20. Helena POPIEL
 21. Martyna SKOTARCZYK
 22. Alicja SZCZYSZCZAJ

 

11.30 – 12.30  GRUPA II

 1. Dobromiła WIECZOREK
 2. Gabriela ANDRZEJEWSKA
 3. Zofia BIL
 4. Agata BŁESZNOWSKA
 5. Marta BŁOCH
 6. Weronika BOGDAŃSKA
 7. Aleksandra CZECH
 8. Gabriela DĄBROWSKA
 9. Liwia GĄGAŁA
 10. Samuel GRAFF
 11. Helena GUZOWSKA
 12. Wiktoria Monika HERMAN
 13. Beata JANIK

 

12.40 – 13.50  GRUPA II cd.

 1. Maja JÓSKOWIAK
 2. Maja KALINA
 3. Franciszek KOWALSKI
 4. Aleksandra KRYGER
 5. Julia MAKAROWSKA
 6. Pola MRÓZ
 7. Paulina PAWŁOWSKA
 8. Olivia RADECKA
 9. Antoni RENZ
 10. Maria SILIŃSKA
 11. Łucja STYSZYŃSKA

 

14.45 – 16.10  GRUPA III

 1. Anna WOJTASZEK
 2. Zuzanna WÓJCIŃSKA
 3. Julia WSUŁEK
 4. Liliana BIELIZ
 5. Anna BOBEK
 6. Maja BOCZNIEWICZ
 7. Diana Viktoria CEL
 8. Katarzyna JAKUBIAK-SĘK
 9. Zofia Maria KOCIUBIŃSKA
 10. Wiktoria KRAKOWSKA
 11. Maksym MATIJCZAK
 12. Hanna PACZEŚNA
 13. Alicja STASZCZUK
 14. Filip SZADY

 

REGULAMIN

 • 1
 1. Organizatorem IX MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MAŁEGO SKRZYPKA        jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie.
 2. Konkurs odbędzie się 16 marca 2020 r. w Sali Kameralnej PSM I i II st.   R. Maciejewskiego w Lesznie.
 3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II, III i IV cyklu sześcioletniego szkół muzycznych I stopnia.
 4. Dopuszcza się udział uczniów klasy pierwszej cyklu sześcioletniego
  w grupie I.

 

 • 2
 1. Konkurs jest jednoetapowy i przebiega z udziałem publiczności.
 2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w kolejności ustalonej przez Organizatora.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania dwóch utworów:
 4. obowiązkowego utworu z fortepianem ze zbioru Doroty Obijalskiej i Marcina Wawruka pt. „Skrzypiące nutki”
 • Grupa I (uczniowie klasy II) – Ajajaj!!! (Nie lubię zastrzyków)
 • Grupa II (uczniowie klasy III) – Łoś Patataj
 • Grupa III (uczniowie klasy IV) – Przedostatni dyliżans
 1. jednego utworu dowolnego z literatury skrzypcowej na skrzypce solo  lub z fortepianem
 2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wykonania utworów z pamięci.
 3. Organizator nie zapewnia uczestnikom akompaniatora.

 

 

 • 3
 1. Występy uczestników będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.
 2. Decyzje Jury są ostateczne.
 3. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 4. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i wyróżnienia, a o ich rozdziale decyduje Jury.
 5. Ogłoszenie wyników końcowych oraz wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu obrad Jury w dniu konkursu.

 

 • 4
 1. Zgłoszenia uczestnictwa na załączonej karcie (karta tutaj)prosimy przesyłać do dnia  24 stycznia 2020 r. na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia Romana Maciejewskiego w Lesznie ul.Wałowa 3, 64-100 Leszno

lub pocztą elektroniczną na adres: psmleszno@wp.pl

 

 1. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń, szkoła zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników przed ustalonym terminem.
  O zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  O zamknięciu listy uczestników szkoły zostaną poinformowane.
 2. Do karty zgłoszenia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty wpisowej oraz podpisane oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) Uczestnika.
 3. Wpisowe w wysokości 80 zł. należy wpłacić na konto Organizatora:

98 1010 1469 0025 5413 9134 0000

z dopiskiem „Konkurs Małego Skrzypka”

oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

 1. W wypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 2. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestnicy i ich akompaniatorzy pokrywają we własnym zakresie.

ZMIANA TERMINU!!!! V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MUZYKI KAMERALNEJ Z FORTEPIANEM

PILNE!

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zalecenia MKiDN wydane 6 marca 2020 r. w związku z występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2,  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MUZYKI KAMERALNEJ Z FORTEPIANEM zostaje zawieszony.

Nowy Termin konkursu przewidywany jest na CZERWIEC 2020 r.

O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani.

UWAGA! Zmiana numeru konta – 98 1010 1469 0025 5413 9134 0000

 

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN

 

 • 1
 1. Organizatorem V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MUZYKI KAMERALNEJ Z FORTEPIANEM jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
  Romana Maciejewskiego w Lesznie.
 2. Celem konkursu jest partnerstwo muzyczne uczniów oraz podniesienie świadomości roli pianisty-kameralisty i akompaniatora.
 3. Konkurs odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. w Sali Kameralnej PSM I i II st.
  R. Maciejewskiego w Lesznie.
 4. Konkurs adresowany jest do wszystkich zespołów kameralnych, w skład których obowiązkowo wchodzi fortepian: duet fortepianowy (4ręce), duet z instrumentalistą, duet z głosem wokalnym, trio, kwartet, kwintet i inne.
 5. W skład zespołu mogą wchodzić wyłącznie uczniowie szkół muzycznych.

 

 • 2
 1. Konkurs jest jednoetapowy i przebiega z udziałem publiczności.
 2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w kolejności ustalonej przez Organizatora.
 3. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących grupach:
 • Grupa I – uczniowie szkół muzycznych I stopnia
 • Grupa II – uczniowie szkół muzycznych II stopnia
 1. Program konkursu obejmuje wykonanie dwóch utworów
  o zróżnicowanym charakterze, nie przekraczając wyznaczonego
  dla każdej grupy czasu:
 • Grupa I – 10 minut
 • Grupa II – 15 minut

 

 • 3
 1. Występy zespołów będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.
 2. Decyzje Jury są ostateczne.
 3. Każdy zespół otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 4. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i wyróżnienia,
  a o ich rozdziale decyduje Jury.
 5. Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się po zakończeniu obrad Jury w dniu konkursu.

 

 • 4
 1. Zgłoszenia uczestnictwa na załączonej karcie (dostępnej tutaj) prosimy przesyłać do dnia 3 marca 2020 r. na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia Romana Maciejewskiego w Lesznie ul. Wałowa 3, 64-100 Leszno

lub pocztą elektroniczną na adres: psmleszno@wp.pl

 

 1. Do karty zgłoszenia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty wpisowej oraz klauzule informacyjne podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych Uczestników.
 2. Wpisowe w wysokości:
 • 100 zł. – zespół


 należy wpłacić na konto Organizatora:

98 1010 1469 0025 5413 9134 0000
z dopiskiem „Konkurs Muzyki Kameralnej z Fortepianem”

oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

 1. W wypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 2. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.