KONKURS MAŁEGO SKRZYPKA

VIII MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS MAŁEGO SKRZYPKA

 

REGULAMIN

 • I
 1. Organizatorem VIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MAŁEGO SKRZYPKA jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie.
 2. Konkurs odbędzie się 5 lutego 2018 r. w Sali Kameralnej PSM I i II st.   R. Maciejewskiego w Lesznie.
 3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II, III i IV cyklu sześcioletniego szkół muzycznych I stopnia.
 4. Dopuszcza się udział uczniów klasy pierwszej cyklu sześcioletniego w grupie I.
 • II
 1. Konkurs jest jednoetapowy i przebiega z udziałem publiczności.
 2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w kolejności ustalonej przez Organizatora.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania dwóch utworów:- obowiązkowego utworu z fortepianem ze zbioru Doroty Obijalskiej i Marcina Wawruka pt. „Skrzypiące nutki”
 • Grupa I (uczniowie klasy II) – „Domek na prerii”
 • Grupa II (uczniowie klasy III) – „Tuptuś w podskokach”
 • Grupa III (uczniowie klasy IV) – „Kot włóczykij”jednego utworu dowolnego z literatury skrzypcowej na skrzypce solo  lub z fortepianem4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wykonania utworów z pamięci.
  5. Organizator nie zapewnia uczestnikom akompaniatora.
 • III
 1. Występy uczestników będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.
 2. Decyzje Jury są ostateczne.
 3. Każdy Uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 4. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i wyróżnienia, a o ich rozdziale decyduje Jury.
 5. Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się po zakończeniu obrad Jury w dniu konkursu.
 • IV
 1. Zgłoszenia uczestnictwa na załączonej karcie prosimy przesyłać do dnia  22 grudnia 2017 r. na adres:

         Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie
ul.
Wałowa 3, 64-100 Leszno

          lub pocztą elektroniczną na adres: psmleszno@wp.pl

 

 1. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń, szkoła zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników przed ustalonym terminem.
  O zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  O zamknięciu listy uczestników szkoły zostaną poinformowane.
 2. Do karty zgłoszenia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty wpisowej oraz podpisane oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) Uczestnika.
 3. Wpisowe w wysokości 70 zł. należy wpłacić na konto Organizatora:

98 1010 1469 0025 5413 9134 0000

z dopiskiem „Konkurs Małego Skrzypka”

oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

 1. W wypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 2. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestnicy i ich akompaniatorzy pokrywają we własnym zakresie.

dokumenty VIII Konkurs Małego Skrzypka – karta zgłoszeniowa

KONKURS MUZYKI KAMERALNEJ z FORTEPIANEM

IV REGIONALNY

KONKURS MUZYKI KAMERALNEJ Z FORTEPIANEM

 

REGULAMIN

 

 • I
 1. Organizatorem IV REGIONALNEGO KONKURSU MUZYKI KAMERALNEJ Z FORTEPIANEM jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia  im. Romana Maciejewskiego w Lesznie.
 2. Celem konkursu jest partnerstwo muzyczne uczniów oraz podniesienia świadomości roli pianisty-kameralisty i akompaniatora.
 3. Konkurs odbędzie się 17 marca 2018 r. w Sali Kameralnej PSM I i II st.    R. Maciejewskiego w Lesznie.
 4. Konkurs adresowany jest do wszystkich zespołów kameralnych, w skład których obowiązkowo wchodzi fortepian: duet fortepianowy (4ręce), duet z instrumentalistą, duet z głosem wokalnym, trio, kwartet, kwintet i inne.
 5. W skład zespołu mogą wchodzić wyłącznie uczniowie szkół muzycznych.

 

 • II
 1. Konkurs jest jednoetapowy i przebiega z udziałem publiczności.
 2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w kolejności ustalonej przez Organizatora.
 3. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących grupach:
 • Grupa I – uczniowie szkół muzycznych I stopnia
 • Grupa II – uczniowie szkół muzycznych II stopnia
 1. Program konkursu obejmuje wykonanie dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze, nie przekraczając wyznaczonego dla każdej grupy czasu:
 • Grupa I – 10 minut
 • Grupa II – 15 minut

 

 • III
 1. Występy zespołów będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.
 2. Decyzje Jury są ostateczne.
 3. Każdy zespół otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 4. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i wyróżnienia, a o ich rozdziale decyduje Jury.
 5. Ogłoszenie wyników końcowych, wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się po zakończeniu obrad Jury w dniu konkursu.

 

 • IV
 1. Zgłoszenia uczestnictwa na załączonej karcie (dostępnej także na stronie psm.leszno.pl) prosimy przesyłać do dnia 16 lutego 2018 r. na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie
ul.
Wałowa 3, 64-100 Leszno

 lub pocztą elektroniczną na adres: psmleszno@wp.pl

 

 1. Do karty zgłoszenia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty wpisowej oraz podpisane oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) Uczestników.
 2. Wpisowe w wysokości:
 • 80 zł. – zespół

należy wpłacić na konto Organizatora:

98 1010 1469 0025 5413 91 34 0000

z dopiskiem „Konkurs Muzyki Kameralnej z Fortepianem”

oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

 1. W wypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 2. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

dokumenty IV KMKzF – karta zgłoszeniowa