Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 • Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie jest w części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (zał. do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Staramy się w miarę możliwości na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej. Do końca 2021 r. strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.psm.leszno.pl

Niedogodności:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 3. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Udogodnienia:

 1. Linki- także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Dane teleadresowe: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie ul. Wałowa 3 tel. 65 5207473 e-mail sekretariat@psm.leszno.pl
 • Data publikacji i aktualizacji
 1. Data publikacji strony internetowej – 01 września 2017 r.
 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 20 września 2021 r.

W Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy 65 5207473; psmleszno@wp.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

 • Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Szkoła powinna realizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • Dostępność architektoniczna
 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek główny A składa się z 4 kondygnacji, do 3 z nich jest dostęp za pomocą windy.

Budynki B, C są parterowe bez żadnych przeszkód architektonicznych.

 1. Na parterze budynku A znajduje się toaleta w pełni dostosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 2. Przy wejściu bocznym do szkoły znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w pobliżu znajduje się pomieszczenie p.Woźnego szkoły za pośrednictwem którego można przywołać pracownika administracji lub biblioteki szkolnej, skorzystać z windy.
 3. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
 4. W budynkach szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.
 5. Do budynków szkoły można wejść z psem przewodnikiem.
 6. Przy budynku szkoły znajduje się parking miejski z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.