Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY

Pomysł powołania szkoły muzycznej w Lesznie zrodził się pod koniec lat siedemdziesiątych. Impulsem do tego było powstanie w 1976 roku Szkoły Muzycznej we Wschowie.

W tym okresie Pani Małgorzata Halec – ówczesna Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Leszna wspólnie z Panem Karolem Muszkietą – prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach oraz Panem Czesławem Sędłakiem – wizytatorem ds. kultury Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, podjęli starania o zatwierdzenie przez Ministra Kultury i Sztuki projektu utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Lesznie. Projekt ten zyskał akceptację Ministra.

15 lipca 1978 roku przeprowadzono pierwsze egzaminy wstępne dla kandydatów do szkoły I stopnia, na podstawie których przyjęto 32 uczniów, którzy rozpoczęli naukę 4 września tego roku.

Na Dyrektora Szkoły powołano Pana Zbigniewa K. Jankowskiego. Pierwsze grono pedagogiczne tworzyli: Krystyna Gniazdowska (fortepian), Eugenia Kaczmarowska (przedmioty teoretyczne), Genowefa Kośniewska (skrzypce), Karol Klich (akordeon), Walerian Żurowski (fortepian) i od stycznia 1979 roku Barbara Picz-Szymkiewicz (fortepian).

Nowopowstała szkoła nie posiadała własnego lokum. Początkowo zajęcia odbywały się w kilku lokalizacjach, w różnych częściach miasta, w budynkach innych instytucji oświatowych i kulturalnych. Dopiero w styczniu 1979 roku szkoła otrzymała do samodzielnej dyspozycji 4 sale lekcyjne w budynku   przy ówczesnej ul. Waryńskiego (obecnie – ul. Grota-Roweckiego, Szkoła Podstawowa nr 1).

W roku 1982 szkołę opuścili jej pierwsi absolwenci.  W tym samym roku nowym Dyrektorem został  Pan Stanisław Jerzy Mizgalski.

Dwa lata później szkoła otrzymała od władz wojewódzkich nową siedzibę przy ul. Grota-Roweckiego, w której do dyspozycji było 13 sal lekcyjnych oraz pomieszczenia administracyjne. Przeprowadzono remont budynku, a przy pracach porządkowych pomagali nauczyciele i rodzice. W wyniku starań Dyrektora  J. S. Mizgalskiego w 1987 roku powołana została Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia. Zostało utworzone stanowisko wicedyrektora, które objął  Pan Lech Erbert.

Zainteresowanie szkołą z roku na rok rosło, jednak ze względu na trudne warunki lokalowe nie można było przyjąć większej ilości uczniów. Dyrekcja oraz rodzice uczniów podejmowali różne działania w celu zmiany lokalizacji szkoły.

W roku szkolnym 1991/1992 nowym Dyrektorem Szkoły została Pani  Dorota Fenrych, która również zabiegała o zmianę lokum dla szkoły ze względu na trudne warunki do nauki. W wyniku podjętych działań, kolejny rok szkolny 1992/1993  zainaugurowano w budynku przy ul. Racławickiej 20.

W czerwcu 1992 roku szkołę opuściło czterech pierwszych absolwentów PSM II stopnia.

Uczniowie Szkoły Muzycznej brali udział w konkurach, warsztatach w kraju i zagranicą. Szkoła nawiązała współpracę ze szkołami muzycznymi:  w Etelbruck w Luksemburgu i  we Frechen w Niemczech .

Rok szkolny 1997/1998 to nowy rozdział w historii szkoły muzycznej. Konkurs na dyrektora szkoły,  wygrała Pani Urszula Schulz, która powołała na stanowisko wicedyrektora Pani Krystynę Żyską.

Nowa Dyrekcja Szkoły we współpracy z Radą Rodziców podjęła starania o zmianę lokum szkoły, ponieważ budynek przy ul. Racławickiej 20 nie spełniał warunków odpowiednich dla wciąż rozwijającej się szkoły.

Staraniem Dyrekcji Szkoły,  14 sierpnia 1998 r. Pan Leszek Burzyński –  ówczesny wojewoda leszczyński, wydał decyzję o przekazaniu szkole w trwały zarząd zespołu budynków przy ulicy Wałowej 3. Przekazane budynki wymagały jednak kapitalnego remontu oraz modernizacji na potrzeby szkoły.

W celu sprostania nowym wyzwaniom, w tym samym roku, z inicjatywy Dyrektor Urszuli Schulz i Rady Rodziców działającej w szkole, powstał Społeczny Komitet Adaptacji i Rozbudowy PSM I i II stopnia w Lesznie. Na jego czele początkowo stał Pan Edward Szczucki – Prezydent Miasta Leszna, jednak  wkrótce funkcję tę przejął  Pan dr Stefan Grys.  Przez kolejnych 10  lat dr Stefan Grys całym sercem oddany był szkole,  pozyskując wspólnie z Dyrektor Urszulą Schulz fundusze na kolejne etapy prac remontowych i czyniąc wiele starań, aby warunki lokalowe szkoły  oraz jej wyposażenie było na miarę XXI wieku.

Prace nad modernizacją otrzymanych obiektów rozpoczęto od remontu średniego budynku. Ta część prac – wraz z wyposażeniem budynku – została wykonana dzięki pozyskanym od sponsorów
(34 leszczyńskie firmy) środkom materialnym i finansowym, w czasie zaledwie 5 miesięcy. W pracach porządkowych pomagali również żołnierze Leszczyńskiej Jednostki Wojskowej oraz rodzice uczniów. W podziękowaniu za pracę wykonaną przez żołnierzy Dyrektor Urszula Schulz zorganizowała w Jednostce Wojskowej chór, który wystąpił podczas koncertu listopadowego, świątecznego w Sali MOK oraz w czasie  uroczystości „Przysięgi wojskowej” na Leszczyńskim Rynku.

Średni budynek szkoły został oddany do użytku 21 listopada 2002 roku,  a jego sponsorzy otrzymali pierwsze statuetki Janka Muzykanta „za serce dla muzyki”. W kolejnych latach trwały prace remontowe i adaptacyjne głównego budynku.

W roku Jubileuszu 25-lecia działalności, podczas koncert jubileuszowego, który odbył się 27 maja 2004 szkoła otrzymała imię kompozytora związanego z Lesznem – Romana Maciejewskiego.

W roku 2006 został oddany do użytku główny gmach szkoły,  natomiast najmniejszy – trzeci budynek został otwarty w 2010 r.

6 czerwca 2014 roku przy ul. Wałowej, odbyło się uroczyste odsłonięcie Ławeczki Romana Maciejewskiego – patrona szkoły.

Za trud i poświęcenie dla szkoły, Dyrektor Szkoły wraz z prezesami Stowarzyszenia Przyjaciół PSM I i II st. w Lesznie –  dr. Stefanem Grysem i p. Adamem Płóciniczakiem, wyróżnili ponad 80 społeczników
i ludzi dobrej woli statuetką Janka Muzykanta – „za serce dla muzyki”.

Przez 40 lat działalności szkoły, jej mury opuściło 742 absolwentów szkoły I stopnia oraz 221 absolwentów szkoły II stopnia. Wielu spośród absolwentów szkoły muzycznej II stopnia kontynuuje naukę w uczelniach artystycznych w kraju i zagranicą (Niemcy, Stany Zjednoczone, Dania). Część z nich podjęło pracę w swojej macierzystej szkole, a także innych szkołach i instytucjach kultury   w regionie leszczyńskim.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ

W związku z prowadzoną działalnością koncertową szkoły na rzecz społeczności Miasta Leszna regionu, poszerzaniem działalności edukacyjnej oraz trwającą adaptacją budynków otrzymanych przez szkołę, z inicjatywy Dyrektor Urszuli Schulz oraz dra Stefana Grysa, w 2004 roku zostało założone Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie, którego Prezesem został Pan dr Stefan Grys. W 2005 r. otrzymało ono status organizacji pożytku publicznego.

W 2012 r. funkcję Prezesa Stowarzyszenia objął Pan Adam Płóciniczak Prezes firmy „WATRA”, który od początku brał udział  w adaptacji budynków i był członkiem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia.

Pan dr Stefan Grys od roku 2012 r. został Honorowym Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół PSM I i II st. w Lesznie.

SZKOŁA DZIŚ

Szkoła mieści się w trzech budynkach, w których znajdują się: sala kameralna, mała sala kameralna, 27 wygłuszonych sal do zajęć indywidualnych, 4 sale do zajęć ogólnomuzycznych, sala rytmiki z osobnymi szatniami, świetlica, biblioteka, a także pomieszczenia administracji i obsługi.

Teren wokół szkoły został zagospodarowany jako tereny zielone (zadrzewienie, zakrzewienie) oraz parking dla pracowników szkoły. Przed głównym budynkiem szkoły znajduje się fontanna. Budynki szkoły oraz teren wokół nich jest monitorowany.

W ramach podstawowej działalności dydaktycznej szkoła zapewnia uczniom udział w zajęciach określonych w ramowych planach nauczania dla szkół muzycznych. Są to:

 • zajęcia indywidualne z instrumentu,
 • grupowe zajęcia ogólnomuzyczne,
 • zajęcia zespołowe: chór, orkiestra, zespoły kameralne.

Nauczyciele prowadzą zajęcia indywidualne w trzech sekcjach instrumentalnych:

 • Sekcja Instrumentów Klawiszowych (fortepian, akordeon)
 • Sekcja Instrumentów Strunowych (skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara)
 • Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji (flet, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, tuba, perkusja)

Szkoła stale organizuje:

 • Koncerty szkolne,
 • Koncerty dla miasta Leszna i regionu, które odbywają się w siedzibach instytucji kultury,
 • Koncerty dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Uczniowie – zarówno solistycznie jak również jako członkowie zespołów działających w szkole – występują podczas licznych koncertów szkolnych i pozaszkolnych, a także biorą udział w:

 • regionalnych i makroregionalnych przesłuchaniach uczniów szkół muzycznych,
  które organizuje corocznie Centrum Edukacji Artystycznej,
 • regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych,
 • warsztatach i konsultacjach instrumentalnych organizowanych w szkole oraz w innych ośrodkach.

Najzdolniejsi uczniowie mają możliwość otrzymania stypendiów Dyrektora CEA oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła obecnie prowadzi współpracę zagraniczną z ośrodkami z Niemiec (Suhl) ,  oraz Francji (Montluçon).

PSM I i II stopnia od początku swojej działalności wspierana jest przez Radę Rodziców, która współorganizuje imprezy szkolne (koncerty, Muzyczna Majówka), wyjazdy szkolne do oper i filharmonii, funduje nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz upominki dla absolwentów.

Rada Rodziców przez lata działalności zorganizowała wspólnie z Dyrekcją szkoły  14 bali karnawałowych, z których dochód został przeznaczony na zakup instrumentów dla uczniów szkoły.