ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 01.09. 2020/ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Od 1 września 2020 r. zajęcia dydaktyczne w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego
są realizowane w formie stacjonarnej.
W razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej w porozumieniu z Powiatową Stacją SANEPID oraz organem prowadzącym szkołę, może zostać wprowadzony wariant nauczania hybrydowego lub zdalnego, które regulowane będą odrębnym regulaminem.

Uczniowie, rodzice/opiekunowie uczniów oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do stosowania zasad bezpieczeństwa zawartych
w poniższej  Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 1/2020/2021

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa 09.2020 (załącznik do zarządzenia nr 1/2020/2021) 

Oświadczenie rodziców


RODZICU pamiętaj o twoich obowiązkach wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05 sierpnia 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.
 5. Obecność osób z zewnątrz zostaje ograniczona do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania.

 

Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami prawnymi

Art.  54.  Kodeks Wykroczeń

Art.  116.  Kodeks Wykroczeń

Art.  161.  Kodeks Karny

Art.  165.  Kodeks Karny

Art. 15zzzn. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.