Organizacja pracy szkoły w systemie zdalnym

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Okres nauczania zdalnego w naszej szkole zostaje przedłużony do 9 kwietnia 2021 r.

W odniesieniu do szkół artystycznych utrzymany w mocy pozostanie § 2b ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie którego szkoła umożliwia w uzasadnionych przypadkach konsultacje z nauczycielami oraz korzystanie z sal ćwiczeniowych.

Jednakże biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z przebiegiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i związane z tym ograniczenie funkcjonowania ogólnie rozumianej przestrzeni publicznej, Centrum Edukacji Artystycznej podkreśla, że skorzystanie z ww. możliwości, powinno ograniczać się w obecnym czasie wyłącznie do niezbędnego minimum.

Wspólnie zadbajmy o zdrowie nas wszystkich.


 • możliwość konsultacji dla uczniów wybranych klas wskazanych w poniższym Regulaminie

 

wniosek o konsultacje wybrane klasy
 • możliwość konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły – wyłącznie dla uczniów klasy VI PSM II st., po złożeniu wniosku;
wniosek o konsultacje dla dyplomantów
 • możliwość korzystania z sali ćwiczeniowej dla uczniów klasy perkusji i kontrabasu wyłącznie na wniosek rodziców lub ucznia pełnoletniego;
wniosek o udostępnienie sali do ćwiczeń (uczniowie klasy perkusji i kontrabasu)
 • możliwość korzystania z sali ćwiczeniowej dla uczniów pozostałych specjalności wyłącznie na wniosek z uzasadnieniem składany przez rodziców ucznia/ucznia pełnoletniego;
wniosek o udostępnienie sali do ćwiczeń pozostali uczniowie
 • biblioteka szkolna jest czynna tylko jeden raz w tygodniu – w poniedziałek od godz. 12.00-18.00

W regulaminie pracy zdalnej nie wprowadza się zmian dotyczących funkcjonowania szkoły.

Regulamin organizacji pracy szkoły w systemie zdalnym – aktualizacja na 18.01.2021

Życzę dużo zdrowia

Gabriela Augustyniak


Od 1 września 2020 r. na terenie szkoły obowiązują poniższe procedury bezpieczeństwa.

Uczniowie, rodzice/opiekunowie uczniów oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do stosowania zasad bezpieczeństwa zawartych
w poniższej  Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 1/2020/2021

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa 09.2020 (załącznik do zarządzenia nr 1/2020/2021) 

Oświadczenie rodziców


RODZICU pamiętaj o twoich obowiązkach wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05 sierpnia 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.
 5. Obecność osób z zewnątrz zostaje ograniczona do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania.

 

Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami prawnymi

Art.  54.  Kodeks Wykroczeń

Art.  116.  Kodeks Wykroczeń

Art.  161.  Kodeks Karny

Art.  165.  Kodeks Karny

Art. 15zzzn. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Dodaj komentarz