Rekrutacja 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I PSM I stopnia

PRZYJĘCI

cykl czteroletni cykl sześcioletni
Andrzejczak Wiktoria Anna – gitara Brzeziński Aleksander – gitara
Brink Stanisław – gitara Buczek Anna – akordeon
Hoska Kajetan Tomasz – kontrabas Chwastyniak Maria Helena – skrzypce
Kachur Anna – tuba Ciesielska Matylda Teresa – gitara
Klimpel Julia – skrzypce Jakubowski Jakub – puzon
Kretschmer Zuzanna – skrzypce Kaczmarek Zofia – skrzypce
Kubiak Amelia – fortepian Kryg Samboja Anna – skrzypce
Majowicz Zofia Katarzyna – skrzypce Kuropka Sara Sandra – skrzypce
Małecka Maja Anna – flet Marszał Telimena Maria – flet
Mocek Julia – fortepian Michalewicz Aron – perkusja
Podkowska Magdalena – kontrabas Musielak Jakub – fortepian
Pol Maria – skrzypce Pazoła Anna – skrzypce
Ratajczak Marta – klarnet Rzeźnik Jan Tomasz – fortepian
Roszak Julia -akordeon Rzeźnik Julia Maria – skrzypce
Stachowiak Łukasz – fagot Szpurek Alicja Anna – akordeon
Szymańska Anna Anastazja – fortepian
Zalesińska Antonina Joanna – flet
Zaremba Julia – flet
Zielnica Antoni – saksofon

NIEPRZYJĘCI

Biernaczyk Barbara Konieczny Tymoteusz Rogala Michał
Borkowska Zofia Lena Krzyżosiak Joanna Rózga Joanna Nicola
Broszko Katarzyna Kukulska Maria Teresa Stępiński Filip
Brzeziński Mikołaj Kurek Marianna Tasiemska Julia
Brzozowski Cezary Musielak Weronika Wawrzyniak Piotr
Frąckowiak Nikola Nędza Olga Wiśniewski Antoni
Gorwa Maria Nowakowska Antonina Wojciech Antonina Anna
Kasprzak-Łazarek Wiktoria

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do kl. I PSM II stopnia

PRZYJĘCI

Andrzejczak Adam – klarnet Leisner-Ciesielski Michał – klarnet
Bierwidis Maciej – trąbka Marszał Anastazja Iga – wiolonczela
Greczyn-Czereśniowski Aleksander – fortepian Paizert Artur – akordeon
Jankowiak Konrad – puzon Pawlak Oliwia Joanna – fortepian
Kromuszczyńska Zofia – flet Szczepaniak Weronika – fortepian
Kuropka Laura Victoria – skrzypce Witkowska Nadia – fortepian

 

NIEPRZYJĘCI

Firlej Mikołaj

WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA PRZYDATNOŚCI ORAZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

na rok szkolny 2021/2022

§ 9. ust. 3. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2019 r. poz. 686)

„Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.”


Zakwalifikowanie kandydata nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły,
a świadczy jedynie o uzyskaniu pozytywnego wyniku badania przydatności/egzaminu wstępnego.

Kandydaci są przyjmowani do szkoły w kolejności wynikającej z uzyskanych punktów (od najlepszego wyniku) z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych Szkoły w danym roku szkolnym dotyczących limitu przyjęć na poszczególne instrumenty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone 10 lipca 2021 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I PSM I stopnia

ZAKWALIFIKOWANI NIEZAKWALIFIKOWANI
Andrzejczak Wiktoria Anna Chuda Jagoda
Biernaczyk Barbara Cichy Jakub
Borkowska Zofia Lena Futko Bartosz Michał
Brink Stanisław Krzyżańska Nadia
Broszko Katarzyna Lewandowska Urszula
Brzeziński Aleksander Piwowarczyk Iga
Brzeziński Mikołaj Ruks Joanna
Brzozowski Cezary
Buczek Anna
Chwastyniak Maria Helena
Ciesielska Matylda Teresa
Frąckowiak Nikola
Gorwa Maria
Hoska Kajetan Tomasz
Jakubowski Jakub
Kachur Anna
Kaczmarek Zofia
Kasprzak-Łazarek Wiktoria
Klimpel Julia
Konieczny Tymoteusz
Kretschmer Zuzanna
Kryg Samboja Anna
Krzyżosiak Joanna
Kubiak Amelia
Kukulska Maria Teresa
Kurek Marianna
Kuropka Sara Sandra
Majowicz Zofia Katarzyna
Małecka Maja Anna
Marszał Telimena Maria
Michalewicz Aron
Mocek Julia
Musielak Jakub
Musielak Weronika
Nędza Olga
Nowakowska Antonina
Pazoła Anna
Podkowska Magdalena
Pol Maria
Ratajczak Marta
Rogala Michał
Roszak Julia
Rózga Joanna Nicola
Rzeźnik Jan Tomasz
Rzeźnik Julia Maria
Stachowiak Łukasz
Stępiński Filip
Szpurek Alicja Anna
Szymańska Anna Anastazja
Tasiemska Julia
Wawrzyniak Piotr
Wiśniewski Antoni
Wojciech Antonina Anna
Zalesińska Antonina Joanna
Zaremba Julia
Zielnica Antoni

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy wyższej niż pierwsza PSM I stopnia

NIEZAKWALIFIKOWANI

Anna Anastazja Szmańska

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kl. I PSM II stopnia

ZAKWALIFIKOWANI NIEZAKWALIFIKOWANI
Andrzejczak Adam Mikołajczak Ramona Maria
Bierwidis Maciej Tomkowiak Magdalena Jagoda
Firlej Mikołaj
Greczyn-Czereśniowski Aleksander
Jankowiak Konrad
Kromuszczyńska Zofia
Kuropka Laura Victoria
Leisner-Ciesielski Michał
Marszał Anastazja Iga
Paizert Artur
Pawlak Oliwia Joanna
Szczepaniak Weronika
Witkowska Nadia

Szkoła prowadzi BEZPŁATNĄ, popołudniową naukę w następujących specjalnościach:

skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara

fortepian, akordeon,

trąbka, waltornia, puzon, tuba,

flet, klarnet, saksofon, fagot,

perkusja.


Przyjmujemy kandydatów w wieku:

6-16 l. – szkoła I stopnia

10-23 l. – szkoła II stopnia


Szkoła I stopnia ma charakter umuzykalniający i od kandydatów do niej nie jest wymagane żadne przygotowanie muzyczne.

Szkoła II stopnia jest szkołą o charakterze zawodowym i kandydaci do niej muszą zdać egzamin wstępny z gry na instrumencie.


Zachęcamy do odwiedzenia:

            


Terminy rekrutacji do PSM I i II st. w Lesznie na rok szkolny 2021/2022:

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW!!!

(ze względu na harmonogram szczepień kadry pedagogicznej szkoły)

Złożenie wniosku (on-line) wraz z załącznikami (do wysłania mailem lub pocztą tradycyjną):

  • zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej (wszyscy kandydaci)
  • w przypadku, gdy dziecko nie ma ukończonych 7 lat – zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną  albo  niepubliczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną  założoną  zgodnie  z  art.  168 ustawy PRAWO OŚWIATOWE oraz  zatrudniającą pracowników  posiadających  kwalifikacje  określone  dla  pracowników  publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  • w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły II stopnia na specjalizację w zakresie instrumentu dętego – zaświadczenie lekarza pulmonologa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zakresie gry na instrumencie dętym.

 

do 10 maja 2021
Badanie przydatności do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia

 

– 20 maja 2021 (czwartek)
Egzaminy kwalifikacyjne do klas wyższych niż pierwsza szkoły muzycznej I stopnia

 

Egzaminy wstępne do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia

 

– 21 maja 2021 (piątek)
Egzaminy kwalifikacyjne do klas wyższych niż pierwsza szkoły muzycznej II stopnia

 


Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Art. 36

  1. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Art. 142.

  1. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  2. Publiczna szkoła artystyczna prowadząca kształcenie zawodowe może, w zależności od zakresu kształcenia, zażądać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji.

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r. poz. 686)

  • 5. Rodzice kandydata albo pełnoletni kandydat dołączają do wniosku:

  1. zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy, albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy (cytowane powyżej) – w przypadku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat;


Forma organizacji przesłuchań będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju i zaleceń sanitarnych dotyczących szkolnictwa artystycznego.
Szczegóły zostaną przedstawione najpóźniej 7 dni przed terminem postępowań rekrutacyjnych.


UWAGA!

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej szkoły muzycznej II st. 

– przeprowadza się egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (szczegóły repertuarowe znajdują się w Statucie szkoły),

– nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej.


Szczegółowe zasady rekrutacji do szkoły znajdują się w rozdziale IV. STATUTU PSM I i II stopnia w Lesznie (kliknij)


Przy wyborze specjalności: FORTEPIAN – kandydat/rodzice kandydata muszą brać pod uwagę konieczność posiadania w domu instrumentu (pianino, fortepian) w przypadku przyjęcia kandydata do szkoły. Brak dostępu do instrumentu uniemożliwia dziecku realizację wymagań edukacyjnych.


Dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu wstępnego
z przedmiotów ogólnomuzycznych do PSM II stopnia polecamy strony:

http://www.dur-moll.pl/

https://www.ksztalceniesluchu.edu.pl/

http://www.gimnastykasluchu.pl/pl/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/