Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

·      Składanie dokumentów  do 10.05.2019 r.
·      Badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia – 13.06.2019 r. (wg ustalonego harmonogramu)
·      Egzaminy wstępne do PSM II stopnia – 14.06.2019 r. (wg ustalonego harmonogramu)
·      Wyniki rekrutacji 01.07.2019 r.

 


Stowarzyszenie Przyjaciół PSM I i II stopnia im. R. Maciejewskiego w Lesznie organizuje

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW
do szkoły muzycznej II stopnia

Kurs obejmuje 3 spotkania po 45 min.

Terminy spotkań w roku szkolnym 2018/2019 zostaną podane w marcu 2019.

Zapisy w sekretariacie Szkoły lub telefonicznie pod numerem 65 520 74 73

Koszt kursu – 100 zł.

Wpłaty można dokonać przelewem na konto  Stowarzyszenia 02 1060 0076 0000 3200 0133 6262  lub w sekretariacie szkoły.


ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

Rozdział VIII

STATUTU
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie

(pełny tekst STATUTU dostępny jest na stronie BIP Szkoły)

 

         Par. 43

Zasady ogólne

 1. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły w sekretariacie szkoły, w terminie określonym przez Dyrektora w informatorze dla kandydatów do szkoły na dany rok szkolny.
 2. Rekrutacja kandydatów do szkoły I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności, a do szkoły II stopnia na podstawie egzaminu wstępnego.Par. 44

Przyjmowanie uczniów do szkoły I stopnia

 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej:a) cyklu sześcioletniego jest ukończenie 5 lat i nie przekroczenie 10 roku życia,
  b) cyklu czteroletniego jest ukończenie 8 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Szkoły, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata przekraczającego limity  wiekowe określone w ust. 1.
 3. Termin badania przydatności w danym roku szkolnym ustala Dyrektor Szkoły w okresie od 1 marca do 30 czerwca.
 4. Szkoła może zażądać dodatkowo przedłożenia przez kandydata opinii lekarza specjalisty lub wyników badań specjalistycznych.
 5. Kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym nie ukończyli 7 lat, składają wraz z wnioskiem opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
  o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
 6. Rekrutacja kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności.
 7. Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień i predyspozycji muzycznych kandydata, warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
  Par. 45

Zakres tematyczny badania przydatności do PSM I stopnia

 1. Cykl sześcioletni – badanie przydatności kandydatów przeprowadzane jest w formie indywidualnego badania uzdolnień muzycznych. Opracowane zadania są wspólne dla wszystkich kandydatów, niezależnie od wieku dziecka. Podczas indywidualnego badania uzdolnień muzycznych oceniane będą:
a) prezentacja przygotowanej przez kandydata piosenki 0-5 pkt.

 

b) słuch melodyczny 0-5 pkt.
c) poczucie kierunku linii melodycznej 0-5 pkt.
d) poczucie tonalne 0-5 pkt.
e) koordynacja słuchowo-ruchowa , reakcja na zmiany w muzyce i poczucie pulsu 0-5 pkt.
f) pamięć muzyczna 0-5 pkt.
g) poczucie rytmu 0-5 pkt.
suma 0-35 pkt.

 

l.p. Suma punktów Ocena
1. 35 Celująca
2. 31-34 Bardzo dobra
3. 25-30 Dobra
4. 18-24 Dostateczna
5. 12-17 Dopuszczająca
6. 0-11 Niedostateczna

 

2. Przyjmowani będą kandydaci wg zdobytej sumy punktów z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych Szkoły w danym roku szkolnym dotyczących np. limitu przyjęć na dany instrument.

3. Cykl czteroletni – badanie przydatności kandydatów przeprowadzane jest w formie indywidualnego badania uzdolnień muzycznych. Opracowane zadania są wspólne dla wszystkich kandydatów, niezależnie od wieku dziecka. Podczas indywidualnego badania uzdolnień muzycznych oceniane będą:

a) prezentacja przygotowanej przez kandydata piosenki 0-5 pkt.

 

b) słuch melodyczny 0-5 pkt.
c) poczucie kierunku linii melodycznej 0-5 pkt.
d) poczucie tonalne 0-5 pkt.
e) pamięć muzyczna 0-5 pkt.
f) poczucie rytmu 0-5 pkt.
suma 0-30 pkt.

 

l.p. Suma punktów Ocena
1. 30 Celująca
2. 27-29 Bardzo dobra
3. 21-26 Dobra
4. 17-20 Dostateczna
5. 11-16 Dopuszczająca
6. 0-10 Niedostateczna

 

4. Przyjmowani będą kandydaci wg zdobytej sumy punktów z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych Szkoły w danym roku szkolnym dotyczących np. limitu przyjęć na dany instrument.

 Par. 46

Przyjmowanie uczniów do szkoły II stopnia

 1. Warunkiem ubiegania się kandydata do klasy pierwszej szkoły II stopnia jest ukończenie 10 lat i nie przekroczenie 23 roku życia.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Szkoły, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata przekraczającego limity wiekowe określone w punkcie 1.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają wniosek w terminie ustalonym corocznie przez Dyrektora Szkoły.
 4. Termin egzaminu wstępnego w danym roku szkolnym ustala Dyrektor Szkoły w okresie od 1 marca do 30 czerwca.
 5. W specjalizacjach instrumentów dętych kandydaci muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie, od lekarza specjalisty – pulmonologa, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na danym instrumencie.
 6. Rekrutacja  kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.
 7. Egzamin wstępny do szkoły II stopnia obejmuje:a) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
  b) egzamin ogólnomuzyczny ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych.
  Wynik z egzaminu praktycznego jest liczony podwójnie. Ogólny wynik punktowy dzielony jest przez 3.
 8. Wymagania egzaminu praktycznego dla poszczególnych instrumentów oraz zakres tematyczny egzaminu z ogólnomuzycznego:

Instrumenty smyczkowe:

 • Etiuda – na pamięć
 • Koncert – jedna część na pamięć
 • Do wyboru:
  1. Utwór dowolny na pamięć
  2. Sonata dwie kontrastujące części. Dopuszcza się granie z nut.

Gitara

 • dowolna etiuda,
 • forma klasyczna ( część sonaty, sonatina, rondo, temat z wariacjami),
 • utwór dowolny

Program powinien być wykonany z pamięci.

Perkusja

Werbel

 • dowolny utwór wykonany techniką klasyczną
 • dowolny utwór wykonany technika rudymentarną

Ksylofon

 • dowolny utwór wykonany z pamięci z towarzyszeniem fortepianu

Wibrafon lub/i marimba

 • dowolny utwór wykonany z pamięci wybrana techniką czteropałkową (klasyczna, Stevensa lub Burtona)

Kotły

 • dowolny utwór na 2 kotły wykonany z pamięci solo lub z akompaniamentem

Fortepian

 • gamy z zakresu VI klasy PSM I stopnia do wyboru komisji
 • etiuda na dowolny problem techniczny lub wirtuozowski,
 • utwór polifoniczny epoki baroku,
 • allegro sonatowe z sonaty/sonatiny/ lub rondo

Program powinien być wykonany z pamięci.

Akordeon

 • gamy z zakresu VI klasy PSM I stopnia
 • etiuda ,
 • utwór polifoniczny ,
 • dwa utwory dowolne, zróżnicowane pod względem charakteru, formy i stylu.

Program powinien być wykonany z pamięci.

Instrumenty dęte (wszystkie specjalizacje)

 • gama
 • etiuda
 • utwór dowolny

Egzamin  ogólnomuzyczny obejmuje:

 1. Badanie predyspozycji słuchowych;
 • interwały do 8 cz.( melodycznych i harmonicznych)- śpiewanie
  i rozpoznawanie,
 • trójdźwięki durowe, molowe w przewrotach, a zmniejszone i zwiększone bez przewrotów – budowanie, śpiewania i rozpoznawanie,
 • dominanta septymowa w przewrotach – spiewanie i rozpoznawanie
 • ćwiczeń solfeżowych jednogłosowych – śpiewanie,
 • śpiewanie i rozpoznawanie gam do 5 znaków( durowej, molowej naturalnej, harmonicznej, melodycznej, doryckiej),
 • realizacja ćwiczeń rytmicznych jedno i dwugłosowych.2. Sprawdzenie ogólnej wiedzy muzycznej z zakresu:
 • Elementy muzyczne( nazwy, podział)
 • Polskie tańce narodowe (nazwy, krótka charakterystyka)
 • Faktura utworu muzycznego (znaczenie terminu faktura, rodzaje faktury wielogłosowej – krótkie objaśnienie różnic pomiędzy nimi)
 • Instrumenty muzyczne (podział ze względu na źródło dźwięku)

  Par. 47

Sposoby informowania kandydatów

 1. Szkoła corocznie opracowuje informator dla kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie zawierający informacje o:
  a) warunkach przyjęć,
  b) terminach składania podań,
  c) terminach egzaminów wstępnych i badania przydatności co najmniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzania
 2. Informator jest dostępny w Sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
  Par. 48

Komisja rekrutacyjna, dokumentacja przebiegu egzaminu wstępnego
lub badania przydatności, zasady oceniania kandydatów

 1. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub badania przydatności Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjną (zwaną dalej komisją) i wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w Statucie Szkoły,
  b) ustalenie tematów egzaminów wstępnych,
  c) przeprowadzenie egzaminu wstępnego lub badania przydatności.
 3. Skład komisji Dyrektor Szkoły ogłasza w Książce Zarządzeń w terminie do 3 tygodni przed datą rozpoczęcia egzaminu wstępnego i badania przydatności.
 4. Z przebiegu egzaminu wstępnego lub badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza odpowiednio protokół egzaminu wstępnego lub badania przydatności, obejmujący w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu wstępnego lub badania przydatności oraz uzyskane przez nich oceny.
 5. Na podstawie ocen komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów:
  a) zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły i podaje ją do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego,
  b) przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podaje ja do publicznej wiadomości w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzający rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
 6. Protokół, o którym mowa w ust. 4, jest przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia w szkole. Prace egzaminacyjne kandydatów z danego roku są przechowywane do końca roku kalendarzowego, w którym był przeprowadzony egzamin wstępny lub badanie przydatności.
  Par. 49

Przyjmowanie uczniów

 1. Decyzję o przyjęciu kandydatów, na podstawie wyniku kwalifikacyjnego, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 2. Kandydaci przyjmowani są według kolejności uzyskanych punktów (od najlepszego) oraz w zależności od obowiązującego w danym roku szkolnym limitu przyjęć na poszczególne instrumenty.
 3. W przypadku wolnego miejsca na dany instrument Dyrektor Szkoły oraz kierownicy sekcji podejmują decyzję o przeniesieniu niewykorzystanego miejsca na inny instrument.
  Par. 50

Przyjmowanie do klasy wyższej niż pierwsza i w ciągu roku szkolnego.

 1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza (semestru wyższego niż pierwszy, roku kształcenia wyższego niż pierwszy).
 2. Dyrektor Szkoły podaje termin egzaminu kwalifikacyjnego w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Dla kandydata, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
 4. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza skład komisji, jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
 5. Do szczegółowych zadań komisji kwalifikacyjnych należy:
  a) zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go o warunkach przeprowadzenie oraz o tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego,
  b) sporządzenie protokołu przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata,
  c) przekazanie protokołu Dyrektorowi Szkoły
 6. Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.
 7. Protokół, o którym mowa w ust. 5 b), jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia w danej szkole.
 8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia, uczeń może być przyjęty do szkoły w ciągu roku szkolnego.
 9. Dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły do innej.
 10. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.
 11. Różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w ust. 1, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

 
dokumenty Podanie i kwestionariusz osobowy do szkoły muzycznej I stopnia.

dokumenty Podanie i kwestionariusz osobowy do szkoły muzycznej II stopnia.