Rekrutacja 2021/2022

Terminy rekrutacji do PSM I i II st. w Lesznie na rok szkolny 2021/2022:

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW!!!

(ze względu na harmonogram szczepień kadry pedagogicznej szkoły)

Złożenie wniosku (on-line) wraz z załącznikami (do wysłania mailem lub pocztą tradycyjną):

  • zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej (wszyscy kandydaci)
  • w przypadku, gdy dziecko nie ma ukończonych 7 lat – zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną  albo  niepubliczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną  założoną  zgodnie  z  art.  168 ustawy PRAWO OŚWIATOWE oraz  zatrudniającą pracowników  posiadających  kwalifikacje  określone  dla  pracowników  publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  • w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły II stopnia na specjalizację w zakresie instrumentu dętego – zaświadczenie lekarza pulmonologa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zakresie gry na instrumencie dętym.

 

do 10 maja 2021
Badanie przydatności do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia

 

– 20 maja 2021 (czwartek)
Egzaminy kwalifikacyjne do klas wyższych niż pierwsza szkoły muzycznej I stopnia

 

Egzaminy wstępne do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia

 

– 21 maja 2021 (piątek)
Egzaminy kwalifikacyjne do klas wyższych niż pierwsza szkoły muzycznej II stopnia

 


WNIOSKI DO WYPEŁNIENIA ON-LINE

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej PSM I stopnia

Wniosek o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza PSM I stopnia

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej PSM II stopnia

Wniosek o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza PSM II stopnia

 

adres e-mail do wysłania załączników: rekrutacja@psm.leszno.pl


Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Art. 36

  1. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Art. 142.

  1. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  2. Publiczna szkoła artystyczna prowadząca kształcenie zawodowe może, w zależności od zakresu kształcenia, zażądać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji.

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r. poz. 686)

  • 5. Rodzice kandydata albo pełnoletni kandydat dołączają do wniosku:

  1. zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy, albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy (cytowane powyżej) – w przypadku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat;


Forma organizacji przesłuchań będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju i zaleceń sanitarnych dotyczących szkolnictwa artystycznego.
Szczegóły zostaną przedstawione najpóźniej 7 dni przed terminem postępowań rekrutacyjnych.


UWAGA!

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej szkoły muzycznej II st. 

– przeprowadza się egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (szczegóły repertuarowe znajdują się w Statucie szkoły),

– nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej.


Szczegółowe zasady rekrutacji do szkoły znajdują się w rozdziale IV. STATUTU PSM I i II stopnia w Lesznie (kliknij)


Przy wyborze specjalności: FORTEPIAN – kandydat/rodzice kandydata muszą brać pod uwagę konieczność posiadania w domu instrumentu (pianino, fortepian) w przypadku przyjęcia kandydata do szkoły. Brak dostępu do instrumentu uniemożliwia dziecku realizację wymagań edukacyjnych.


Dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu wstępnego
z przedmiotów ogólnomuzycznych do PSM II stopnia polecamy strony:

http://www.dur-moll.pl/

https://www.ksztalceniesluchu.edu.pl/

http://www.gimnastykasluchu.pl/pl/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/