Wypożyczanie instrumentów

Uczniowie szkoły mogą wypożyczać instrumenty do nauki gry
w ramach zasobów instrumentarium, którym dysponuje szkoła.

Wysokość darowizny za wypożyczenie instrumentu ustalona na rok szkolny 2020/2021 wynosi 25,00 zł. za miesiąc.

Wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły
lub na konto PSM I i II stopnia im. R. Maciejewskiego w Lesznie:
98 1010 1469 0025 5413 9134 0000 z dopiskiem
„darowizna na zakup instrumentów – imię i nazwisko ucznia”

W celu wypożyczenia instrumentu należy złożyć wniosek o wypożyczenie w sekretariacie szkoły.


Wniosek o wypożyczenie instrumentu – do pobrania


REGULAMIN WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW

Podstawa prawna:

 • 68 i 69 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

 • 1
 1. Z wypożyczania instrumentów mogą korzystać:
 • Uczniowie PSM I i II stopnia w Lesznie,
 • Nauczyciele PSM I i II stopnia w Lesznie,
 • Słuchacze Studium muzycznego prowadzonego przy PSM I i II stopnia.

 

 • 2
 1. Decyzje odnośnie wypożyczenia, a także przedterminowego zwrotu instrumentów, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 2. Umowa o wypożyczenie instrumentu zawierana jest pomiędzy Dyrektorem Szkoły
  a rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia/słuchacza lub nauczycielem – zwanymi dalej „Wypożyczającymi”.
 3. W celu podpisania umowy, wypożyczający uprzednio składają podanie o wypożyczenie instrumentu, określając w nim typ i rozmiar instrumentu. (zał. nr 1)
 4. Instrument przed wypożyczeniem jest wybierany przez nauczyciela prowadzącego ucznia/słuchacza.
 5. Po dokonaniu czynności opisanych w ust. 3-4 Wypożyczający podpisują Umowę
  o wypożyczenie instrumentu. (zał. nr 2).

 

 • 3
 1. Instrument jest wypożyczany na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż do czasu zakończenia bieżącego roku szkolnego.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie, z zachowaniem
  14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 3. Na każdy kolejny rok szkolny umowa wypożyczenia instrumentu – również w przypadku wypożyczania tego samego instrumentu – jest podpisywana na nowo, po uprzedniej ocenie stanu technicznego instrumentu, dokonywanej przez nauczyciela prowadzącego.
 4. W przypadku zmiany instrumentu w ciągu roku szkolnego, do zawartej umowy
  o wypożyczenie dołącza się aneks do umowy (zał. nr 4)

 

 • 4
 1. Kwotę opłat za jeden miesiąc wypożyczenia instrumentu, ustala corocznie Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Odpłatność za wypożyczenie instrumentu jest wnoszona jednorazowo w kwocie, będącej wielokrotnością opłaty miesięcznej zgodnie z liczbą miesięcy na które została zawarta umowa.
 3. Wypożyczający ma 14 dni od dnia podpisania umowy, na wniesienie opłaty
  za wypożyczenie instrumentu w kwocie oznaczonej w umowie wypożyczenia.
 1. W przypadku nie uiszczenia opłaty za wypożyczenie w wyznaczonym terminie, wypożyczający jest obowiązany zwrócić instrument.
 1. W przypadku wypożyczania instrumentu w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca, opłata za ten miesiąc jest rozliczana:
 • do 14 dnia miesiąca – jako opłata za pełny rozpoczęty miesiąc,
 • od 15 dnia miesiąca – jako połowa ustalonej kwoty miesięcznej za dany miesiąc.
 1. Instrument jest wydawany wypożyczającemu po stwierdzeniu dokonania płatności
  za jego wypożyczenie.
 2. Dyrektor w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek wypożyczającego może zgodzić się
  na dokonywanie opłat w podziale na okresy odpowiadające półroczom danego roku szkolnego.
 3. Opłaty są wnoszone na konto Szkoły o numerze: 98 1010 1469 0025 5413 9134 0000
 4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub oddania instrumentu przed upływem terminu określonego w umowie, wypożyczający otrzymuje zwrot nadpłaconej opłaty za wypożyczenie instrumentu za każdy nierozpoczęty miesiąc wypożyczenia.

 

 • 5
 1. Wypożyczający instrument ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia bądź utratę instrumentu – co potwierdza w zawieranej umowie.
 2. Naprawy instrumentu wynikające z niewłaściwego jego użytkowania lub braku dbałości o niego są dokonywane na koszt wypożyczającego.
 3. Wypożyczający dokonuje na własny koszt wymiany następujących elementów eksploatacyjnych:
 • instrumenty smyczkowe: struny, włosie smyczka,, kalafonia,
 • instrumenty dęte: stroiki (klarnet, saksofon, fagot), ustniki (dęte blaszane),
 • gitara: struny.
 1. Nauczyciel prowadzący z uczniem zajęcia jest obowiązany do monitorowania bieżącego stanu instrumentu w celu informowania wypożyczającego o konieczności dokonania naprawy lub wymiany elementów eksploatacyjnych.
 • 6
 1. Wartość instrumentów ustalana jest szacunkowo przez zespół nauczycieli powołanych przez Dyrektora Szkoły.
 2. W przypadku uszkodzenia lub utraty instrumentu, wypożyczający zobowiązany jest natychmiast zawiadomić o tym fakcie Szkołę (Dyrektora, nauczyciela prowadzącego),
  a następnie złożyć pisemne zawiadomienie skierowane do Dyrektora Szkoły, z opisem zaistniałych okoliczności zdarzenia.
 3. W przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego naprawę, zagubienia lub kradzieży instrumentu, wypożyczający jest zobowiązany do odkupienia analogicznego instrumentu, tej samej klasy i wartości określonej w umowie wypożyczenia, jednak po akceptacji konkretnego egzemplarza instrumentu przez Dyrektora Szkoły.
 4. W wyjątkowych przypadkach, Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na wpłatę przez wypożyczającego ekwiwalentu pieniężnego w ramach rekompensaty za utracony instrument.
 • 7
 1. Zwrot instrumentu dokonywany jest w obecności nauczyciela, który stwierdza stan instrumentu po użytkowaniu.
 2. Wypożyczający jest obowiązany do zwrotu instrumentu w stanie niepogorszonym ponad normalną eksploatację.
 3. Zwrot instrumentu potwierdza pokwitowanie jego odbioru podpisane przez nauczyciela oraz pracownika administracji Szkoły. (załącznik nr 3)

 

 • 8
 1. Wypożyczający jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem, co potwierdza na wniosku o wypożyczenie instrumentu.
 2. Wypożyczający, podpisując umowę o wypożyczenie instrumentu przyjmuje na siebie obowiązek dokonania opłaty za jego wypożyczenie.
 3. W sprawach nie objętych regulaminem stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 r.